Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2016 r. do 3 listopada 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy V edycja”:

 1. Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom? Ocena na podstawie informacji przesłanej drogą elektroniczną do jury przez szkołę.
 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: ,Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców , którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne. Ocena na podstawie 3 najciekawszych prac przesłanych do jury przez szkołę.
 3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 4. Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 5. Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie. Ocena na podstawie 3 najlepszych analiz wykonanych przez uczniów i przesłanych do jury drogą elektroniczną.
 6. Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna. Ocena na podstawie 3 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 8. Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 9. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, który w okresie od 1 marca 2016 r. do 4 maja 2016 przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 26 lutego 2016 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie koordynator konkursu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 3 listopada 2016 r.
 • Adres jury konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@rynek-pracy.com
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 26 lutego 2016 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!